วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน “วันครอบครัว” 1 ทิโมธี 5:8 “เลี้ยงดูครอบครัว”

ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน
@ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว @และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก

Q1 เปาโล “ตำหนิและต่อว่า” ผู้ที่เชื่อ (คริสเตียน) ที่ไม่ดูแลครอบครัวของตนเองอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อธิษฐานเผื่อทุกๆ คนในครอบครัวของคุณ และหาเวลาไปเยี่ยมเยียม หรือโทรศัพท์ไปพูดคุยในวันนี้ หรือจัดเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้น (ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *