วันศุกร์ที่ 15 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ 1 เธสะโลนิกา 5:9-10 “เข้าสู่ความรอด”

@เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา
@แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
@เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” “แต่สำหรับ” และ “เพื่อว่า”)
Q2 อธิษฐาน “ขอบคุณ” พระเจ้าสำหรับ “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” และสิ่งที่ได้รับจากพระองค์ทั้ง 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 27-29   ลูกา 13:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *