วันเสาร์ที่ 16 เมษายน มีคาห์ 7:18 “ผู้ทรงยกโทษ”

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ
และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์
@พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ @เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงยกโทษ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณได้กระทำในสิ่งที่ผิดหรือมีความบาปที่ซ่อนเร้นอะไร? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานสารภาพบาป และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:22-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *