วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน วันอีสเตอร์ ยอห์น 20:19 “อยู่ท่ามกลางเขา”

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้ว
เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามา@ประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา
ตรัสว่า @ “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”

Q1 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของสาวก” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู มัทธิว 28:20 ประกอบ)
Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของคุณ” อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:27 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 28:20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 1-2         ลูกา 14:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *