วันอังคารที่ 19 เมษายน อิสยาห์ 26:3 “ใจแน่วแน่”

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์

Q1 คำว่า “ใจแน่วแน่” และ “ศานติภาพอันสมบูรณ์” มีผลอย่างไรต่อ “การไว้วางใจพระเจ้า”? (ดู สดุดี 42:5 ประกอบ)
Q2 มีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ “ใจของคุณไม่แน่วแน่” จนเกิดความสงสัย “ไม่วางใจพระเจ้า”?  อธิษฐานขอกำลังและความเชื่อที่จะมีมากขึ้น (ดู สดุดี 46:10 ประกอบ)
หมายเหตุ:  สดุดี 42:5  จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า
สดุดี 46:10 จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 6-8       ลูกา 15:1-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *