วันศุกร์ที่ 22 เมษายน สดุดี 77:11 “ระลึก & จดจำ”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 “การระลึก” และ “การจดจำ” พระราชกิจและการอัศจรรย์ของพระเจ้า มีผลอย่างไรต่อการความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของคริสเตียน? (ดู บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24 ประกอบ)
Q2 คิดถึง “สิ่งที่น่าจดจำ” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ 2 เรื่อง อธิษฐานสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่น่าจดจำเหล่านั้น
หมายเหตุ : บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24  21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่า 22 ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก 24 จิตใจของข้าพเจ้าว่า ‘พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 14-15   ลูกา 17:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *