วันเสาร์ที่ 23 เมษายน สดุดี 147:4-5 “ในทุกๆ เรื่อง”

พระองค์ทรงนับจำนวนดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้

Q1 คำว่า “ทรงนับจำนวนดาว” “ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง” “พระเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง” “ฤทธานุภาพอันอุดม” และ “ความเข้าใจวัดไม่ได้” (สติปัญญา) ช่วยให้เราเห็นถึง “ความละเอียดอ่อน” และ “ความเอาใจใส่” ของพระเจ้าในทุกๆ รายละเอียดอย่างไร?
Q2 การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทรงสนใจ ห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตของคุณ “ในทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ” ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตวันนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 16-18   ลูกา 17:20-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *