วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2 ทิโมธี 2:22 “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า”

ดังนั้นท่าน@จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม
และ@จงใฝ่ในทางธรรม @ในความเชื่อ @ความรัก
และ@สันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย@ใจบริสุทธิ์

Q1 เปาโลเตือนสติทิโมธี ซึ่งเป็น “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า” ควรจะมีชีวิตแบบไหน?
Q2 มี “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม (สาว)” ในเรื่องใดบ้าง ที่ตัวคุณเองจะต้องหลีกหนี อธิษฐานขอสติปัญญาและกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “ชัยชนะ” เหนือราคะตัณหาเหล่านั้น (ดู ฮีบรู 12:1 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 12:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 19-20   ลูกา 18:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *