วันพุธที่ 27 เมษายน 1 ยอห์น 3:6 “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป”

ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ ผู้นั้นไม่กระทำบาป
ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักพระองค์

Q1 คำว่า “อยู่ในพระองค์” “เห็นพระองค์” และ “รู้จักพระองค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป”?  (ดู 1 ยอห์น 5:18 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เป็น “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป” อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:29 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 5:18 เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา
มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 1-2  ลูกา 19:28-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *