วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 1 โครินธ์ 4:1-2 “ผู้รับใช้ & ผู้อารักขา”

ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึก
ของพระเจ้า ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน

Q1 “ผู้รับใช้ของพระคริสต์” หรือ “ผู้อารักขา” ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ต้อง”)
Q2 อะไรคือ “สิ่งล้ำลึก” ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คุณอารักขาเอาไว้? (ข่าวประเสริฐ /การดำเนินชีวิตคริสเตียน/ นักเรียน / นักศึกษา / การทำงาน / ครอบครัว / บทบาทในสังคม / การรับใช้ ฯลฯ) และคุณจะทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 3-5  ลูกา 20:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *