วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธ”

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ “ไม่ได้ห้ามเราโกรธ” เพราะความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนให้เรา “ตอบสนองต่อความโกรธ” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ที่ผ่านมาคุณมักจะ “โกรธ” ในเรื่องอะไรบ้าง? และคุณตอบสนองอย่างไร? พระคัมภีร์ข้อนี้ จะมีส่วนช่วยให้คุณตอบสนองต่อความโกรธดีขึ้นอย่างไร? (ดู ยากอบ 1:19-20 ประกอบ)

หมายเหตุ: ยากอบ 1:19-2019 ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 14-15         ลูกา 22:24-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *