วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม มัทธิว 9:37-38 “ข้าวที่ต้องเกี่ยว”

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่
เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา
ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสอนให้เรา “อธิษฐาน” เผื่อ “ข้าวที่ต้องเกี่ยว” (คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า) ที่มีจำนวนมากอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหตุนั้น”)
Q2 ใครคือ “ข้าวที่ต้องเกี่ยว” ของคุณ? และคุณจะออกไป “เก็บเกี่ยว” (ประกาศ) กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ารอบๆ ตัวคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 19-20         ลูกา 23:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *