วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ยอห์น 14:8-9 “สำแดงพระบิดา”

ฟีลิปทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้ และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น’

Q1 พระเยซูทรง “สำแดงพระบิดา” ให้กับฟีลิปได้เห็น ได้รู้จัก ด้วยวิธีการอย่างไร? (สังเกตคำหลัง ¤ และดู ยอห์น 1:43-45 ประกอบ)
Q2 พระเยซูทรง “สำแดงพระบิดา” ให้คุณได้เห็นได้รู้จักอย่างไร? และคุณจะ “สำแดงพระบิดา” ให้คนอื่นๆ รอบๆ ข้าง ได้เห็น ได้รู้จักอย่างไร?

หมายเหตุ: ยอห์น 1:43-45 43 รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา” 44 ฟีลิปมาจากเบธไซดาเมืองของอันดรูว์และเปโตร 45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่า “เราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 1-3  ลูกา 24:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *