วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม โรม 12:2 “ชีวิตใหม่”

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ kแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
ได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 “การมีชีวิตใหม่” “การทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า” และ “การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” (การเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง) จะต้องเริ่มต้นด้วย 2 สิ่งนี้ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า “รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี” “อะไรเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า” ได้อย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:15-17 ประกอบ)

หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:15-1715 และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 4-6    ลูกา 24:36-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *