วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม อิสยาห์ 40:31 “คนที่รอคอยพระเจ้า

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่
เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี
เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

Q1 “คนที่รอคอยพระเจ้า” และ “พึ่งพาพระเจ้า” ในการดำเนินชีวิต จะมีชีวิตอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณให้ “เดินต่อไปข้างหน้า” ในชีวิตของคุณท่ามกลางปัญหา/อุปสรรคต่างๆ อย่างไร? (ดู สดุดี 118:25 ประกอบ)

หมายเหตุ:สดุดี 118:25 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 7-9  ยอห์น 1:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *