วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 1 ยอห์น 1:9 “สารภาพบาป”

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงไม่ควรที่จะ “หวาดกลัวพระเจ้า” เมื่อต้อง “สารภาพบาป” กับพระองค์? (สังเกตุคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 สำรวจชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดบ้างที่คุณต้อง “สารภาพบาป” และ “เริ่มต้นใหม่” กับพระเจ้า ใช้เวลานี้อธิษฐาน และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (ดู สดุดี 51:17 ประกอบ)

หมายเหตุ: สดุดี 51:17 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 13-14   ยอห์น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *