วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ฟีลิปปี 2:14 “บ่น & ทุ่มเถียงกัน”

จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน

Q1 “การบ่น” และ “การทุ่มเถียงกัน” เป็น “ผลร้าย” ต่อการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 1:10-11 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนช่วยให้ “การบ่น” และ “การทุ่มเถียงกัน” ในคริสตจักรพระคุณ “ลดน้อยลง” หรือ “ไม่มีเลย” ได้อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 3:8-9 ประกอบ)

หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 1:10-11 10 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ขอให้ท่านปรองดองกัน อย่าถือพวกถือคณะ แต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 11 พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า คนของนางคะโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่า เกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่าน1เปโตร 3:8-98 ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อม 9 อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้น เพื่อท่านจะได้รับพระพร


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 19-21   ยอห์น 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *