วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม โยนาห์ 2:7 “ท้องปลามหึมา”

เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้า
และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

Q1 “คำอธิษฐาน” มีส่วนช่วยให้โยนาห์ “เผชิญหน้า” กับ “การต้องอยู่ในท้องปลามหึมา” อย่างไร? (ดู 2 ซามูเอล 22:7 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังตกอยู่ใน “ท้องปลามหึมา” (ปัญหา) ในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานฝากเรื่องราวเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า (ดู มาระโก 11:24 ประกอบ)

หมายเหตุ: 2 ซามูเอล 22:7 “ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์มาระโก 11:24 “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 22-23   ยอห์น 4:31-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *