วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม มัทธิว 6:24 “พร้อมกันไม่ได้”

ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง
และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง
และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้

Q1 “การรักเงินทอง” “การนับถือเงินทอง” จะทำให้เรา “ชังพระเจ้า” และ “ดูหมิ่นพระเจ้า” อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 6:10 ประกอบ)
Q2 “ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” เตือนสติคุณในเรื่อง “การแสวงหาความร่ำรวยในโลกนี้” กับ “การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:21 ประกอบ)

หมายเหตุ: 1 ทิโมธี 6:10 “ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์”มัทธิว 6:21 “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 7-9   ยอห์น 6:25-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *