วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม โคโลสี 1:27 “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก”

พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า
ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้
คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี

Q1 “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 2:14-15 ประกอบ)
Q2 คนรอบข้างๆ คุณได้รู้ได้เห็นถึง “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก” ที่มีอยู่ “ในชีวิตของคุณ” จนอยากจะมารู้จักกับพระเจ้าอย่างไร?

หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 2:14-15 14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง 15 เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด และคนที่กำลังประสบความพินาศ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 13-15   ยอห์น 7:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *