วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม มัทธิว 18:19-20 “เราอยู่ท่ามกลางเขา”

“เรา (พระเยซูคริสต์) กล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า
ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ในนามของเรา)
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้
ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

Q1 คำพูดที่ว่า “เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มีความสำคัญต่อการ “อธิษฐาน” และ “การประชุม” ของคริสเตียนอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ / การเข้ากลุ่มสามัคคีธรรม / กลุ่มรวีฯ / กลุ่มเซล / กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ / ประชุมอธิษฐาน ฯลฯ อย่างไร? (ดู ฮีบรู 10:25 ประกอบ)

หมายเหตุ: ฮีบรู 10:25 อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 22-24   ยอห์น 8:31-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *