วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละ
เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตหนุนใจว่า ถ้าเรา “แสวงหาปัญญา” (ของพระเจ้า) “ดุจหาเงิน” และ “อย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” เราจะได้รับผลลัพธ์อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการแสวงหา “การทรงนำ” / “น้ำพระทัย” ของพระเจ้า ผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การเฝ้าเดี่ยว และการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 1-3   ยอห์น 10:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *