วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม สดุดี 90:12 “สอนให้นับวัน”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 คำว่า “สอนให้นับวัน” เกี่ยวข้องกับ “มีจิตใจที่มีปัญญา” และ “การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:15-16 ประกอบ)
Q2 ถ้าชีวิตคนเราสิ้นสุดลงที่ 80 ปี ตอนนี้คุณมีเวลาเหลืออีกมากน้อยแค่ไหน (ระบายสีทับช่องตามอายุของคุณ และดูว่า ชีวิตของคุณเหลือมากน้อยแค่ไหน) อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า ที่คุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 36-38  มัทธิว 10:16-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *