วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม สดุดี 25:5 “ทูลขอ”

ขอทรง#นำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และ#kขอทรงสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์ รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดี “ทูลขอ” สิ่งใดจากพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอทรง”)
Q2 คุณจะนำสิ่งที่ผู้เขียนสดุดี “ทูลขอ” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 4-6  มัทธิว 14:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *