วันพุธที่ 25 มกราคม สดุดี 145:4 “การส่งต่อความเชื่อ”

คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์
ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์

Q1 คำว่า “คนชั่วอายุหนึ่ง” และ “ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง” สะท้อนให้เห็นถึง “การส่งต่อความเชื่อ” ในครอบครัวอย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-7 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “ส่งต่อความเชื่อ” ของคุณให้กับคนในครอบครัวของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-75 พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านฮ  6 และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 12-13  มัทธิว 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *