เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2 พงศาวดาร 6:12-17

“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขา” (ข้อ 14) พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้กับพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *