วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน “ต่อสู้กับศัตรู” เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27

พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตย์@เป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันดร์
@รับรองท่านอยู่พระองค์ทรง¥ผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และ@ตรัสว่า ทำลายเสียเถอะ

Q1 พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลในการ “ต่อสู้กับศัตรู” ที่เข้ามาทำร้ายพวกเขาอย่างไร? (สังเกตคำที่อยู่หลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณให้ “ต่อสู้กับศัตรู” ที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่างไร? (ศัตรูอาจจะเป็นบุคคล/การเงิน/การทำงาน การข่มเหง/การต่อต้าน/ความทุกข์ยากลำบากดู สดุดี 18:1-2 ประกอบ) 
หมายเหตุ: สดุดี 18:1-21 ข้าแต่พระเจ้า พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ 2 พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ เป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:   เยเรมีย์ 50  ฮีบรู 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *