วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน “เจ้าจะได้ยิน” อิสยาห์ 30:21

และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย
หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้า
ว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”

Q1 คำว่า “เจ้าจะได้ยิน” แสดงให้เห็นถึง “การทรงนำ” ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27-28 ประกอบ)
Q2 อ่าน “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้” ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้า “อยากจะบอกอะไร” กับคุณ?
หมายเหตุ: ยอห์น 10:27-2827 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา 28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: บทเพลงคร่ำครวญ 1-2 ฮีบรู 10:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *