วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน “อธิษฐานเผื่อ” ยอห์น 17:23

ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์
1.เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
2.เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา
และ3.พระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรง “อธิษฐานเผื่อ” ผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “คำอธิษฐาน” ทั้ง 3 ประการจะเป็นจริงในคริสตจักรพระคุณ และในชีวิตของคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 8-10 ฮีบรู 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *