วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน “แผนการแห่งความรอด” 1 เปโตร 2:6

เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์*แล้วว่า ดูก่อน เราวางศิลา*ก้อนหนึ่งลงในศิโยน
เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ
และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอาย

Q1 คำว่า “เขียนไว้ในพระคัมภีร์*” แสดงให้เห็นถึง “แผนการแห่งความรอดของพระเจ้า” ที่มีมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมอย่างไร? (ดู อิสยาห์ 28:16, มัทธิว 5:18 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “แผนการแห่งความรอดของพระเจ้า” เรื่องพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับคนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณอย่างไร?
หมายเหตุ:  ศิลา* หมายถึง พระเยซูคริสต์
ในพระคัมภีร์* อิสยาห์ 28:16 เพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “ดูเถิด เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื่อเป็นรากฐาน คือศิลาที่ทดสอบแล้ว เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐานอันมั่นคง ‘เขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อน’มัทธิว 5:18 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 11-13  ยากอบ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *