วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน “พระเจ้าทรงฤทธิ์” 2 โครินธ์ 9:8

และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย
เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ
ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย

Q1 คำว่า “ของดีทุกสิ่ง” “อย่างอุดม” “ทุกสิ่งทุกอย่าง” “เพียงพอ” และ “สิ่งของบริบรูณ์” เกี่ยวข้องกับคำว่า “พระเจ้าทรงฤทธิ์” อย่างไร?   (ดู ลูกา 1:37 ประกอบ)
Q2 คำว่า “พระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทาน” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 139:17-18 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 1:37  เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้สดุดี 139:17-1817 ข้าแต่พระเจ้า พระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ รวมกันเข้าก็ไพศาลนักหนา 18 ถ้าข้าพระองค์จะนับก็มากกว่าเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ก็จะยังอยู่กับพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 30-32 1 เปโตร 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *