วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม “พันธสัญญานิรันดร์” เยเรมีย์ 32:40

เราจะกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขาทั้งหลาย
อันว่า1.เราจะไม่หันจากการกระทำความดีแก่เขาทั้งหลาย
และ2.เราจะบรรจุความยำเกรงเรา
ไว้ในใจของเขาทั้งหลาย เพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเรา

Q1 พระจ้าทรงกระทำ “พันธสัญญานิรันดร์” ต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร?
Q2 “พันธสัญญานิรันดร์” ของพระเจ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 17:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 17:7-87 “คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า 8 เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำป ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ดาเนียล 11-12 ยูดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *