วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก)     สุภาษิต 14:12

มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก @แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา

Q1 คนที่ดำเนินชีวิตบน “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก) จะมีผลลัพธ์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณกำลังดำเนินชีวิตบน “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก) หรือ “ทางที่ถูก”? (ดู สดุดี 25:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 25:12 ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *