วันจันทร์ที่ 1 มกราคม ฮีบรู 13:21 “สิ่งดีทุกอย่าง”

ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่าง
เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์ โดยทรงทำงานในเรา
ให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “เพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ดีทุกอย่าง”
“จะทำตามพระทัยพระองค์” “ทรงทำงานในเรา” “เกิดผลเป็นที่พอพระทัย”
และ “ทางพระเยซูคริสต์” มีความหมายต่อ “การเริ่มต้นปีใหม่” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้เป้าหมายของคริสตจักรปีนี้ที่ว่า “ใฝ่พระคำ ทำตามน้ำพระทัย ก้าวไปด้วยกัน” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 1-3  มัทธิว 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *