วันเสาร์ที่ 6 มกราคม ลูกา 6:36 “เหมือนอย่างพระบิดา”

พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

Q1 การที่คุณรู้ว่า “พระบิดาทรงมีพระทัยเมตตากรุณา” มีส่วนช่วยให้คุณมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นมากขึ้น “เหมือนอย่างพระบิดา” อย่างไร? (ดู ลูกา 6:31 ประกอบ)
Q2 ลองคิดถึงคนที่อยู่รอบๆ ข้างของคุณ ใครคือคนที่คุณควรจะให้ความเมตตากรุณาด้วย?
หมายเหตุ: ลูกา 6:31 จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 16-17 มัทธิว 5:27-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *