วันเสาร์ที่ 13 มกราคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “เพื่อนที่ดี”

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดี
สำหรับการตรากตรำของพวกเขา เพราะว่า@ถ้าพวกเขาล้มลง
คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น @แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียว
เมื่อเขาล้มลง และไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึง “ความสำคัญ” ของ “เพื่อนที่ดี” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ใครคือ “เพื่อนที่ดี” ของคุณ? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “เพื่อนที่ดี” เหล่านั้น และอธิษฐานขอให้ตัวคุณเป็น “เพื่อนที่ดี” สำหรับคนอื่นๆ ด้วย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 31-32 มัทธิว 9:18-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *