วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 1 เปโตร 1:15-16 “คนบริสุทธิ์”

แต่@พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร
พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า
“พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะ@เราเองบริสุทธิ์”

Q1 เปโตรบอกถึง “เหตุผล” สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ไว้ดังนี้ (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตเป็น “คนบริสุทธิ์” ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู สดุดี 119:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 119:9 คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 16-18 มัทธิว 18:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *