วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม มัทธิว 7:12 “ท่าน & ผู้อื่น”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น@อย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน 
เพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ

Q1 ถ้าคุณอยากให้คนอื่นรักคุณ เข้าใจคุณ และทำดีต่อคุณ คุณต้องทำอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำตามคำสอนนี้ได้? อธิษฐานขอกำลัง และสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 19-20 มัทธิว 18:21-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *