วันพุธที่ 31 มกราคม โรม 8:5 “เนื้อหนัง & วิญญาณ”

เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง @ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ @ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

Q1 คุณเป็นคนประเภทไหนระหว่าง “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 โรม 8:8 ที่ว่า “และคนที่อยู่ในเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 25-26  มัทธิว 20:17-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *