วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ลูกา 16:10 “ความซื่อสัตย์”

คนที่ซื่อสัตย์@ในของเล็กน้อย จะซื่อสัตย์@ในของมากด้วย
และคนที่ไม่ซื่อสัตย์@ในของเล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์@ในของมากเช่นกัน

Q1 “ความซื่อสัตย์” และ “ความไม่ซื่อสัตย์” ของคนเราเริ่มต้นและเติบโตอย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะเป็น “คนซื่อสัตย์” ในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไร? (ดู สดุดี 26:1-3 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 26:1-31 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหว 2 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิด 3 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดำเนินในความซื่อสัตย์ของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 27-28 มัทธิว 21:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *