วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 1 เธสะโลนิกา 2:4 “ข่าวประเสริฐ”

“แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา
เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์
แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา”

Q1 คำว่า “มอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา” “ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์” และ “เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า” หนุนใจเราในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 อะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะประกาศ/เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง? อธิษฐานขอกำลังและใจที่กล้าหาญในการประกาศ (ดู 2 ทิโมธี 1:8 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 1:8  เพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์ แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 14  มัทธิว 26:57-75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *