วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ อพยพ 14:14 “รบแทน”

“พระยาห์เวห์@จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย พวกท่านจงสงบอยู่เถิด”

Q1 เมื่อชนชาติอิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตราย และการคุกคามของศัตรู พระเจ้าทรงกระทำอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “สงครามชีวิต” ในเรื่องใดบ้าง? (ครอบครัว/การทำงาน/การเรียน/ความสัมพันธ์/ความผิดบาป) อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้ากำลัง “รบแทนคุณ” เพื่อให้คุณมี “ชีวิตที่สงบสุข” ในสงครามชีวิตเหล่านั้นอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 25  มาระโก 1:21-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *