วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “ความสำเร็จ”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าว1.ที่ดี*และ2.ซื่อสัตย์*
เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมาก
เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 นาย (พระเจ้า) ทรงมี “หลักการ” ในการตัดสินเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ของบ่าว (ผู้ที่เชื่อ) อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
หมายเหต: ดี* หมายถึง น่าพอใจ น่าปรารถนา ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่เลวซื่อสัตย์* หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงหรือหลอกลวงใคร


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 13-14  มาระโก 6:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *