วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ฮีบรู 11:1 “ความเชื่อ”

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น

Q1 “ความเชื่อ” เกี่ยวข้องกับ “ความแน่ใจ” “ความหวัง” และ “ความมั่นใจ” อย่างไร? (ไตร่ตรองคำว่า “เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” และ ดู ยอห์น 11:40, 43-44 ประกอบ)
Q2 “ความเชื่อ” ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 11:40, 43-4440 พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?” 43 เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” 44 คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 26-27  มาระโก 8:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *