วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม สดุดี 56:3 “กลัว”

เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

Q1 “การไว้วางใจในพระเจ้า” จะทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับ “ความกลัว” อย่างไร? (ดู โยชูวา 10:25 ประกอบ)
Q2 เขียนสิ่งที่คุณหวาดกลัวออกมาเป็นข้อๆ ลงในกระดาษ หลังจากนั้นขีดฆ่าออก แล้วเขียนคำว่า “ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์” แทน สงบใจและอธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า
หมายเหตุ: โยชูวา 10:25 และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวหรือตกใจเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระยาห์เวห์จะทรงทำต่อศัตรูทั้งหมดของท่านซึ่งท่านสู้รบด้วยอย่างนี้แหละ”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10 มาระโก 11:20-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *