วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม มาระโก 6:38 “ขนมปัง&ปลา”

พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน? ไปดูซิ”
เมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว”

Q1 เรารู้ว่า พระเยซูทรงสามารถเลี้ยงคน 5,000 คนได้ด้วย “ขนมปังห้าก้อน” กับ “ปลาสองตัว” อะไรคือ “ขนมปัง” และ “ปลา” ที่คุณมี? (ทรัพย์สิ่งของ / ความรู้ / ความสามารถ / บทบาท / หน้าที่ /การงาน ฯลฯ )
Q2 คุณจะใช้ “ขนมปัง” และ “ปลา” ที่มี ให้เป็นประโยชน์สำหรับคริสตจักรพระคุณ และคนอื่นๆ อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29 มาระโก 14:53-72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *