วันพุธที่ 20 มีนาคม ยากอบ 1:17 “ของประทานที่ดี”

ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน
คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง
ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง

Q1 อะไรคือ “ของประทานที่ดี” “ของประทานอันเลิศ” ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะใช้ “ของประทานที่ดี” และ “ของประทานอันเลิศ” ที่มีอยู่ เพื่อคนอื่นจะเห็นถึง “ความรักที่ไม่มีการแปรปรวนของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:48 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:48 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 4-6  ลูกา 1:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *