วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม อิสยาห์ 41:10 “อย่ากลัวเลย”

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า
อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้า
เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา

Q1 คำว่า “อย่ากลัว” “อย่าขยาด” และ คำว่า “เราอยู่กับเจ้า” “เราเป็นพระเจ้าของเจ้า” “เราจะเสริมกำลังเจ้า” “เราจะช่วยเจ้า” และ “เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรม” แสดงให้เห็นถึง “ความรักความห่วงใย” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างไร?
Q2 คุณกำลัง “กลัว” หรือ “ขยาด” กับเรื่องใดบ้าง อธิษฐานมอบเรื่องราวเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าผู้ทรงรักคุณ และพร้อมจะช่วยคุณเสมอ (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:7 จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 7-9  ลูกา 1:26-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *