วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม สดุดี 69:13 “ในเวลาอันเหมาะสม”

ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาอันเหมาะสม
โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์
โดยการช่วยกู้ที่แน่นอนของพระองค์

Q1 คำว่า “ในเวลาอันเหมาะสม” “ทรงตอบ” และ “ที่แน่นอน” ช่วยให้เรามั่นใจถึง “คำตอบ” ที่จะมีมาจากพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำว่า “ในเวลาอันเหมาะสม” “ทรงตอบ” และ “ที่แน่นอน” มีส่วนช่วยให้คุณมี “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” อย่างสม่ำเสมออย่างไร? (ดู สดุดี 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 10:17 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 19-21 ลูกา 2:21-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *