วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 1 เปโตร 2:11 “คนแปลกถิ่น”

ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน
ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว
@ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต

Q1 การดำเนินชีวิตแบบ “ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว” คือ การดำเนินชีวิตแบบไหน? (สังเกตคำหลังคำว่า “ให้เว้น” และ ดู ฟีลิปปี 3:20 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนดูว่า การดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้ ส่งผลต่อการเติบโตของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไร? ถ้าแย่ลง อธิษฐานสารภาพและขอการช่วยกู้จากพระเจ้า ถ้าเติบโตขึ้น อธิษฐานขอบพระคุณและขอกำลังให้คุณรักษาชีวิตแบบนี้ต่อไป
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 3:20 แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 9-11 ลูกา 15:11-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *